Helmkamp 20 7091 HR Dinxperlo | Telefoon +31 315 65 25 00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “leverancier” of “opdrachtnemer” of “verkoper” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ MVS Video B.V.”, statutair gevestigd te Dinxperlo aan de Helmkamp 20.
1.2
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “afnemer” wordt daaronder tevens verstaan “opdrachtgever” of “koper” of “eenieder met wie leverancier een overeenkomst aangaat, of wil aangaan of aan of voor wie leverancier aanbieding doet, aan of voor wie leverancier levert of aan of voor wie prestatie door leverancier wordt verricht”.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties zijdens leverancier en leverancier wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zijn schriftelijk door leverancier zijn geaccepteerd.
 
Artikel 3 Aanbiedingen
3.1
Alle offertes of aanbiedingen zijdens leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 
Artikel 4 Overeenkomsten
4.1
Ingeval een overeenkomst bij schriftelijke orderbevestiging wordt bevestigd, wordt deze geacht te zijn tot stand gekomen overeenkomstig de orderbevestiging, zulks tenzij binnen drie werkdagen na verzending van zodanige orderbevestiging daartegen schriftelijk is geprotesteerd door afnemer.
 
Artikel 5 Prijzen
5.1
De opgegeven prijzen gelden, indien niet anders overeengekomen is, exclusief verzend- en emballagekosten, invoerrechten en belastingen en zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende fabrieksprijzen c.q. kostprijsbepalende factoren.
5.2
Indien de in lid 1 bedoelde prijzen ten tijde van de levering gewijzigd zijn vanwege sedert de datum van de orderbevestiging doorgevoerde verhoging van fabrieksprijzen dan wel koersstijging van buitenlandse valuta is leverancier gerechtigd de aan afnemer te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.3
Zo een levering op verzoek van afnemer langer dan één maand wordt vertraagd, wordt afnemer voor iedere verdere maand of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag.
 
Artikel 6 Levertijd
6.1
De leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag der dagtekening van een verzonden opdrachtbevestiging, dan wel bij gebreke vandien vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt, en zal slechts kunnen worden aangehouden, indien de afnemer ervoor heeft zorggedragen dat alle gegevens die door hem moeten worden verstrekt op tijd bij leverancier zijn binnengekomen en dat verschuldigde betalingen op tijd zijn voldaan. Indien afnemer niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.
6.2
Opgave van de leveringstermijn geschiedt bij benadering. De leverancier verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven leveringstermijn te houden, evenwel geeft overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de afnemer geen recht om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
6.3
In alle gevallen heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) de leverancier bij aangetekend schrijven te sommeren binnen 90 kalenderdagen alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen welke schadevergoeding nimmer meer zal bedragen en derhalve gefixeerd wordt op 10% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
 
Artikel 7 Levering, risico- en eigendomsovergang
7.1
Levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat het gekochte de magazijnen van leverancier heeft verlaten of op het tijdstip dat leverancier afnemer heeft medegedeeld dat het gekochte ter verzending gereed is, al naar gelang welk tijdstip eerder ligt.
7.2
Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip van levering voor rekening van afnemer.
7.3
Indien afnemer leverancier daartoe tijdig de wens te kennen geeft, is leverancier bereid de goederen op kosten van afnemer te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risico overgang op de afnemer en de dag dat de goederen in de feitelijke macht van de afnemer komen.
7.4
Eigendomsovergang op afnemer vindt eerst plaats nadat deze aan leverancier al het door afnemer verschuldigde, uit deze levering, zowel als uit eerdere leveringen, met inbegrip van verschuldigde kosten en rente heeft voldaan. Zolang deze eigendomsovergang niet heeft plaatsgevonden, is leverancier gerechtigd het geleverde terug te vorderen, ongeacht in wiens handen het zich alsdan bevindt.
7.5
Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is en zolang de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze zaken aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij aangeleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen. Afnemer zal deze zaken voldoende afgescheiden van andere zaken ten behoeve van leverancier bewaren.
 
Artikel 8 Betaling
8.1
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant bij de
(af-)levering zonder enige korting of schuldvergelijk of compensatie of -ingeval een factuur wordt verzonden- door middel van storting of overmaking op een door leverancier aangegeven bankrekening, binnen veertien dagen na factuurdatum. De valutadatum als aangegeven door de bank van leverancier is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
8.2
Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde kosten, in de tweede plaats van de door afnemer verschuldigde rente en eerst vervolgens in mindering van de oudste openstaande vordering.
8.3
Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag.
8.4
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd door en met het door leverancier na ommekomst van de in lid 1 vermelde termijn uit handen geven van haar vordering en 
bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer aan leverancier verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van Euro 150,-.
 
Artikel 9 Aanvaarding en reclames
9.1
Zodra (af-)levering is geschied, is afnemer verplicht het (af-)geleverde te aanvaarden.
9.2
Reclames omtrent het (af-)geleverde dienen binnen acht dagen na (af-)levering indien het gebrek zichtbaar is, en bij verborgen gebreken binnen acht dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn, aan leverancier kenbaar te zijn gemaakt.
9.3
Reclames dient afnemer schriftelijk onder uiteenzetting van zijn klacht (en) aan leverancier kenbaar te maken. Mondelinge reclames behoeft leverancier niet in behandeling te nemen en geven afnemer generlei recht.
9.4
Zo de (af-)levering niet wordt aanvaard, is leverancier gerechtigd, hetzij nakoming van de overeenkomst, hetzij ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval nakoming van de overeenkomst wordt gevorderd, kan leverancier aanvullend schadevergoeding vorderen, waaronder zijn te rekenen opslagkosten, welke opslagkosten in ieder geval 1% per maand zullen bedragen van de factuurwaarde van de opgeslagen goederen en zijn verschuldigd voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de goederen in opslag worden gehouden.
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid en garanties
10.1
Ingeval van niet-deugdelijke levering geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend en alleen hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.
10.2
Uitsluitend die gebreken, welke het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal c.q. ondeugdelijke onderdelen of het gevolg zijn van fabricagefouten en zich voordoen binnen twaalf maanden na de (af-)levering zullen kosteloos door de leverancier worden hersteld, mits de afnemer leverancier terstond, nadat hem van die gebreken had kunnen zijn gebleken, schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
10.3
Indien de (af-)levering door omstandigheden buiten de macht van de leverancier of op verzoek van de afnemer wordt vertraagd, zullen alle in deze voorwaarden aangegeven termijnen aanvangen op de dag, waarop de levering zou hebben plaatsgevonden, indien de omstandigheden zich niet hadden voorgedaan respectievelijk als bedoeld verzoek niet was gedaan.
10.4
Onder herstel als in lid 2 van dit artikel bedoeld, wordt verstaan reparatie dan wel het gratis leveren van vervangende zaken. Hiervoor zal afnemer leverancier een redelijke termijn laten en staat afnemer zodanige redelijke termijn niet toe dan is leverancier van haar verplichtingen ontheven. Eveneens is leverancier van al haar verplichtingen ontheven zodra buiten toestemming van leverancier door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.
10.5
Leverancier aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan die welke in dit artikel is geregeld. Leverancier zal het geleverde repareren dan wel geheel of gedeeltelijk vervangen indien gebreken het gevolg blijken te zijn van fouten in de vervaardiging of ondeugdelijkheid van de aangewende materialen c.q. onderdelen. Gebreken die voortkomen uit normale slijtage dan wel onoordeelkundig of foutief gebruik behoeft leverancier niet te herstellen . Tot andere schadevergoeding dan genoemd herstel is leverancier nimmer gehouden. Wanneer reparatie zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van het geleverde mogelijk is, is leverancier niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke vervanging.
 
Artikel 11 Annulering
11.1
Annulering door afnemer van een door leverancier geaccepteerde order is alleen geldig indien zodanige bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan leverancier geschiedt en voorts vervolgens door leverancier zodanige annulering wordt geaccepteerd.
11.2
Zo zodanige annulering door leverancier wordt geaccepteerd, is afnemer gehouden aan leverancier in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van leverancier.
11.3
Leverancier is gerechtigd een order te annuleren, indien:
a. de afnemer jegens leverancier bestaande verplichtingen niet nakomt;
b. afnemer overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van
betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf opheft of liquideert,
dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind
wordt gesteld, dan wel beslag onder hem wordt gelegd;
c. ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten
van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de     nakoming
van enige verplichting redelijkerwijs niet door afnemer kan worden verlangd.
11.4
Indien leverancier zich beroept op het annuleringsrecht als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door leverancier verschuldigd.
 
Artikel 12 Ondergeschikten
12.1
Toezeggingen door personeel van leverancier gedaan zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door leverancier zijn erkend.
12.2
In alle gevallen, waarin leverancier een beroep kan doen op enige bepaling die is opgenomen in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan leverancier ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, dan wel derden, welke in opdracht van leverancier werken, daarop beroep doen.
 
Artikel 13 Installatie
13.1
Indien leverancier zich jegens afnemer verplicht heeft tot de installatie van de aan afnemer verkochte of aan afnemer te leveren zaken zal afnemer aan leverancier ter plaatse van de installatie alle benodigde hulpmiddelen kosteloos ter beschikking stellen.
 
Artikel 14 Geschillenregeling
14.1
Behoudens de bevoegdheid van leverancier de afnemer op te roepen c.q. te dagvaarden voor de Rechter van de woonplaats van de afnemer is overigens en bij uitsluiting bevoegd de bevoegde Rechter van de woonplaats van leverancier.
 
Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1
Op alle door en met leverancier te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 

Verfijn hieronder je opdracht

(of typ verder in de zoekbox hierboven):

Zoek op prijs

    producten